Reglement van het extra loyaliteitsprogramma


Werking van het loyaliteitsprogramma van de N.V. Robert Bosch S.A. - Henri Joseph Genessestraat 1 1070 Brussel – België, met de benaming extra.

Begunstigden


Het extra programma is exclusief gericht op juridisch onafhankelijke garagehouders, gespecialiseerd in mechanica en autoreparaties (met uitzondering van filialen). Het bedrijf is niet aangesloten/gekoppeld aan een aankoopcentrale en de besluitvorming is autonoom. Dit onderscheid is bedoeld om concurrentievervalsing uit te sluiten.

Het lidmaatschap van de garagehouders van een netwerk is alleen mogelijk als dit netwerk voor ten minste 95% uit franchises bestaat.

Producten die van het extra programma deel uitmaken


 Productfamilie    Beschrijving productfamilieextra-punten
ARemsystemenRemblokken4
  Remschijven7
  Kit Pro / Kit Super Pro14
  Hydraulische componenten3
  Remklauwen10
  ABS / ESP3
  Remservice en -reparatiedelen3
BVerlichtingLampen1
FMotormanagement en Benzine-onderdelenBrandstofpompen12
  Sensoren voor motormanagement4
  Lambdasondes10
  Uitlaatgassensoren overig4
  Luchtmassameters10
  Onderdelen benzine-ontsteking4
GBougiesOntstekingsbougies2
  Ontstekingsbougies speciaal2
  Gloeibougies2
HFiltersOliefilters2
  Luchtfilters2
  Dieselfilters2
  Benzinefilters2
  Interieurfilters2
JRuitenwissystemenConventionele Ruitenwissers2
  Beugelvrije Ruitenwissers2
  Ruitenwissers Refill2
KDieselsystemenDiesel injectors BX (modern)17
LStarters en alternatorenStarters BX 15
  Alternatoren BX15

Principe


Om zich in te schrijven, moeten de begunstigden van het programma zich wenden tot de website www.extra-points.be, vervolgens klikken op het knopje ‘Inschrijven’, daarna het registratieformulier met hun gegevens invullen, en tot slot hun account activeren door middel van de ontvangen e-mail. 

Na registratie ontvangt de begunstigde een e-mail om een paswoord in te stellen waarmee de registratie wordt bevestigd. 50 Welkomstpunten worden automatisch toegekend.

Het verdienen van extra-punten is eenvoudig: ieder Bosch-product dat in het programma is opgenomen en aangeschaft wordt bij een deelnemende grossier levert u automatisch extra-punten op. De puntenwaarde die wordt toegekend aan elk deelnemend product van het extra programma vindt u terug in de bovenstaande tabel.

De extra-punten blijven bij aankoop twee jaar geldig. Dit houdt in dat de punten die u in januari 2022 ontvangt, in januari 2024 zullen verlopen en punten die u in februari 2022 ontvangen, in februari 2024 zullen verlopen, etc.

Op basis van het gespaarde aantal extra-punten kunnen de deelnemers op elk ogenblik hun extra-punten omzetten in geschenken of voordelen voor hun onderneming of verder punten sparen totdat ze de puntenwaarde bereiken die met het geschenk van hun keuze overeenkomt.

De deelnemers kunnen het geschenk van hun keuze bestellen volgens het aantal verzamelde extra-punten, door naar de website www.extra-points.be te gaan en via hun persoonlijke login en wachtwoord de aanwijzingen te volgen om het gewenste geschenk te bestellen.

Goedkeuring van punten


Elke betwisting over de juistheid van het aantal verzamelde en op de rekening gecrediteerde extra punten moet binnen 30 dagen vanaf de verschijningsdatum op de site worden overgemaakt. Indien de klant geen contact op neemt binnen de 30 dagen, worden de punten als correct beschouwd en zijn wijzigingen niet meer mogelijk. Neem bij problemen contact op met de speciale hotlineservice via e-mail info@extrapoints.be.

Programma-activiteit


Tijdens het programma worden er promotieactiviteiten georganiseerd die een invloed kunnen hebben op de hoeveelheid punten per product, de waarde van de punten of de selectie geschenken. Deze promotieactiviteiten die gedefinieerd worden door de N.V. Robert Bosch S.A. zullen per e-mail (uitvoeringsbepalingen en inhoud) worden meegedeeld aan de deelnemers die in het extra programma ingeschreven zijn.

Tijdens het programma zullen er andere promotionele activiteiten ingezet worden om de deelnemers aan het extra programma te helpen om meer punten te verzamelen (bijvoorbeeld versnellingsmechanismen in de vorm van «bonuspunten»). De invoering van «bijkomende punten» die verdiend kunnen worden door middel van promotionele activiteiten voor bepaalde productgroepen gedurende een beperkte periode is eveneens mogelijk. Deze speciale promoties zullen per e-mail en/of rechtstreeks op de website van het extra programma aan de deelnemers worden meegedeeld. Daarnaast is het ook mogelijk dat er promotionele activiteiten plaatsvinden waarbij de deelnemers kans maken op geschenken die geen deel uit maken van de standaard selectie geschenken in de webshop

Assistentie


Het extra programma biedt een speciale hotline voor extra-deelnemers : info@extra-points.be. Deelnemers kunnen informatie over hun account (activiteiten, saldo etc.), het programma of een bestelling verkrijgen. 

Informatie met betrekking tot geschenken


Als onderdeel van het extra programma hebben deelnemende bedrijven de mogelijkheid om geschenken te ontvangen. Het is belangrijk om te weten dat de deelnemende bedrijven de enige begunstigden zijn van deze geschenken als bedrijven die de producten van het partnermerk van extra leveren. Elke mogelijke verdeling van deze geschenken aan hun werknemers of gelijkgestelde werknemers, in de zin van de sociale wetgeving, is volledig hun verantwoordelijkheid en moet voldoen aan de toepasselijke bepalingen, onder meer op voorwaarde dat de vergoeding onderworpen is aan sociale zekerheidsbijdragen tegen de geldende tarieven, dat deze ondernemingen zich verbinden om zo nodig te betalen.

De geschenken die door de deelnemers gekozen worden, worden binnen 6 weken na ontvangst van de bestelling rechtstreeks naar het adres van de maatschappelijke zetel van de onderneming verzonden die bij de inschrijving op de site werd opgegeven.

Indien er geen of onvoldoende voorraad is, zullen, na overleg met de deelnemer, de punten opnieuw op het account van de deelnemer gecrediteerd worden of zullen de geschenken vervangen worden door andere geschenken met gelijkaardige kenmerken of met dezelfde of hogere waarde.

Tijdens het programma zullen bepaalde geschenken van de webshop door geavanceerdere of nieuwere versies vervangen worden. In dit geval kunnen de deelnemers hun geschenk niet meer opeisen zoals hierboven vermeld.

De deelnemers kunnen hun geschenk binnen 8 dagen vanaf de ontvangstdatum van het product terug verzenden indien het beschadigd of defect is. Na deze periode kan het artikel niet meer vervangen worden. De deelnemer moet in aanwezigheid van de vervoerder het aantal pakketten (aangegeven op de bon) en de inhoud controleren en, indien nodig, bij de levering opmerkingen aan de vervoerder meedelen.

Als er tijdens de levering pakketten ontbreken, moeten de deelnemers de levering accepteren door het aantal pakketjes en ontbrekende items op de vrachtbrief te vermelden. Als het pakket beschadigd is of deuken vertoond, moet de deelnemer het pakket weigeren en op de vrachtbrief de verklaring: ‘’Pakket geweigerd, pakket beschadigd’’ vermelden. De deelnemers moeten ook de staat van de producten in de verpakking controleren, zelfs als ze geen deuken vertonen of niet beschadigd zijn, omdat het voorkomt dat de producten beschadigd kunnen worden door de ruwe handling van het pakket.

De door de deelnemers geselecteerde artikelen kunnen geen aanleiding geven tot enige vorm van betwisting, noch tot aflevering van hun tegenwaarde in geld, noch tot vervanging door andere producten om welke reden dan ook. In het geval van een fout van de deelnemer op de bestelde producten, zijn de retourkosten de verantwoordelijkheid van de deelnemer, tenzij anders overeengekomen door de partnermerken.

Verklaring


Bij meerdere deelnames of frauduleuze deelname zullen de deelnemers van het programma worden uitgesloten en zal elke deelname als ongeldig beschouwd worden. Het niet naleven van het reglement leidt tot de uitsluiting van de deelnemer.

Indien een deelnemer zich uit het extra programma wenst uit te schrijven, kan dit door zich in te loggen via www.extra-points.be, naar “Persoonsgegevens” te gaan en vervolgens op “Account verwijderen” te klikken en te bevestigen. De accountgegevens worden dan definitief verwijderd. De gegevens zullen definitief verwijderd worden binnen drie maanden na ontvangst van de uitschrijvingsaanvraag. Daarnaast kan de deelnemer zijn account ook verwijderen via de website door op de knop "verwijder mijn account" te klikken en dit vervolgens te bevestigen.

Advertenties op het extra programma worden gemaakt in overeenstemming met het huidige reglement op de website www.extra-points.be en via direct marketingactiviteiten met grossiers en/of garages of op beurzen.

Door deelname aan het extra programma, autoriseren deelnemers extra-partnerbedrijven om hun naam en/of afbeeldingen te gebruiken voor reclame of commerciële doeleinden, zonder in aanmerking te komen voor enige andere vergoeding of beloning buiten het extra-geschenk om.

Het garagebedrijf kan bij de registratie ervoor kiezen om promotie-informatie te ontvangen met betrekking tot het extra programma. In dit geval zal het garagebedrijf ook e-mails ontvangen van activiteiten van de partners van het extra programma, evenals de promoties. Het garagebedrijf kan zich op elk moment uitschrijven om geen promotie-informatie meer te ontvangen door te klikken op de link die wordt verstrekt in elke e-mail. Echter, zolang het garagebedrijf lid is van het extra programma, zal hij informatie over de uitvoering van het programma kunnen blijven ontvangen. Met name over het beheer van zijn punten: puntenoverzicht en het vervallen van de punten.

Het extra programma is onderhevig aan de Belgische wetgeving. Uitsluitend deze wetgeving zal van toepassing zijn op eventuele klachten aangaande de toepassing of de interpretatie van het reglement en/of ter gelegenheid van en in relatie met het programma. Elk geschil zal uitsluitend aan de gerechtelijke instanties van Brussel voorgelegd worden.

Als een of andere bepaling van het reglement nietig of niet toepasselijk geacht wordt door een bevoegde rechtsinstantie, zal de nietigheid of de ongeldigheid van deze bepaling de geldigheid van het geheel van de overblijvende bepalingen, waarvan de toepassing altijd effectief zal blijven, niet aantasten.

Elke vraag of elke commentaar over het extra programma of over dit reglement moet gericht worden aan info@extra-points.be. Een kopie van dit reglement kan met de post toegezonden worden aan al wie erom verzoekt. De volledige voorschriften kunnen ook in PDF-formaat worden gedownload op www.extra-points.be.

Bescherming van persoonsgegevens


De persoonsgegevens worden in de database van Bosch bewaard om administratieve redenen. Deze gegevens zullen gebruikt worden volgens de toepasselijke wetten op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

De verzameling voldoet aan de principes met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens van de GDPR (General Data Protection Regulation) oftewel AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) van 25 mei 2018.

Uw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan andere entiteiten van de Bosch-groep en aan externe dienstverleners voor de juiste uitvoering van onze bepalingen en met betrekking tot de doeleinden die door hen worden nagestreefd.

Uw gegevens worden bewaard voor de tijd die nodig is voor verwerking, behalve voor bepaalde gegevens die onderworpen zijn aan wettelijke vereisten (factuurgegevens, boekhouding).

Om de veiligheid en bescherming van uw persoonsgegevens te garanderen, nemen wij alle nodige technische en organisatorische maatregelen om ongeoorloofde toegang te voorkomen.

U heeft recht op toegang tot uw gegevens en informatie, recht op rechtzetting, verwijdering en updates, recht op beperking, recht op overdraagbaarheid van uw gegevens, recht om instructies te geven over het lot van uw persoonsgegevens na uw overlijden, recht om bezwaar te maken, het recht om uw toestemming op elk gewenst moment in te trekken. U heeft ook recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit (gegevensbescherming autoriteit).

Om uw rechten uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen (zie “Bosch Group Privacy”, Hoofdstuk: "Contact").

We nodigen u uit om ons Privacy-beleid met betrekking tot uw persoonsgegevens te raadplegen door hier te klikken.